You are currently viewing DART-Reporting how it works in ERP
DART-Reporting how it works in ERP
 • Post author:
 • Post category:New post

What is DART-Reporting ?

โดยทั่วไป ERP เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพื่อจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม และการทำงานในส่วนต่างๆในเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีระบบที่เชื่อมต่อในการออกรายงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ดังนั้น เราจึงพัฒนา DART ให้เหมาะแก่การสร้างรายงานและง่ายในการเชื่อมต่อกับ Oracle/ERP โดยเรายังคำนึงถึงแพลตฟอร์มอื่นเช่น MFG / Pro และ SAP เป็นต้น

เมื่อเราได้ออกแบบให้ง่ายในการเชื่อมต่อแล้ว อีกส่วนที่สำคัญคือการใช้งานที่ง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งเรามีคำที่ติดปากคือ “how can we simplify the life of IT and Business Users with the DART functionality/usability?” และนี้คือสิ่งที่เราพัฒนา DART เพื่อ:

 • Define and Locate a Database
 • Establish a Connection
 • Define a Data Definition
 • Design and Build a Report
 • Publish and Distribute
 • Control and Update

ERP

เนื่องจากการใช้งานที่ง่ายในเรื่องของ การสร้างรายงานได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเองแล้ว ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจากรายงานที่ DART สรุปข้อมูลทางธุรกิจของผู้ใช้งาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตเป็นหลักโดย DART มีโซลูชันที่ใช้เชื่อมต่อได้หลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกัน โดยรายงานส่วนใหญ่จะสรุปในส่วนของต้นทุน, รายการสั่งซื้อ เป็นต้น

ทำไม DART จึงมีคุณค่าอย่างมากในธุรกิจการผลิตที่ใช้ ERP

ผู้ใช้ทางธุรกิจจะต้องมีความชัดเจนในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดตลอดการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น:

 • Quality Control
 • Managing exception reporting
 • Out of Stock conditions
 • tracking errors in the production process
 • Comparative reporting with previous periods or cycles
 • Six Sigma standards
 • Managing Inventory to a “just-in-time” service level based on a dynamic Sales Forecast
 • Tracking delayed deliveries
 • Accounts Receivable collection monitoring

การปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มหาศาลให้เป็นรายงานที่ง่ายในการเข้าใจ DART เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมของธุรกิจและกล้าตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ จากข้อมูลที่ถูกต้องและดำเนินการที่ทันเวลา ทำให้ส่งผลดีต่อธุรกิจก้าวกระโดดมากขึ้น