การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI

Power BI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล (Reporting and analytics) ที่ให้เลือกติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ desktop

Continue Reading การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI