How to Create Bookmark in Power BI

Power BI มีฟังก์ชันสำหรับรองรับการสร้าง Dashboard ลักษณะนี้ด้วยการสร้าง Bookmark ให้เราสามารถซ่อนและแสดง

Continue Reading How to Create Bookmark in Power BI