Inventory management

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถวางแผนเพื่อกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม

บริหารสินค้าคงคลัง

  • ทราบความเคลื่อนไหวและสถานะของสินค้าแต่ละ SKU
  • กำหนดแนวทางในการจัดการสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน (Dead Stock)
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโดยมองเห็นรายการสินค้าและจำนวน แยกตามหมวดหมู่ และคลังสินค้าที่จัดเก็บ
  • วางแผนในการระบายสินค้าเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า

  • เพิ่ม Inventory turnover ratio เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น
  • จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม
  • วัดประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าแต่ละแห่งจากรายได้เทียบกับปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่จัดเก็บ
Font Awesome Icons

Latest Posts

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา