การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI

Power BI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล (Reporting and analytics) ที่ให้เลือกติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ desktop

Continue Reading การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI
Power BI คืออะไร
power bi

Power BI คืออะไร

power bi คือ ชุดของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) และยังช่วยในการสร้างรายงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล

Continue Reading Power BI คืออะไร